انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97


صفحه مورد نظر یافت نشد.