انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

آقای دکتر حجت اله یزدانشناس داروساز

بسمه تعالی 

با سلام وعرض ادب

اینجانب دکتر حجت اله یزدانشناس متولد سال 1329فارغ التحصیل از دانشگاه تبریزدانشکده داروسازی در سال 1355مدت سی ودو سال است که مدیریت و مسئول فنی داروخانه آذربایجان را به عهده دارم، مدت سی سال است عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن داروسازان استان هستم، چهار دوره عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز هستم