انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

آقای دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص دهان و فک و صورت

نام : فرزاد

نام خانوادگی :اسماعیلی گاوگانی

رشته تحصیلی دندانپزشک ممتخصص رادیولوژی دهان فک وصورت

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده دندانپزشکی تبریز

رتبه علمی : استاد یار      گروه آموزشی : دهان فک صورت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     شماره نظام پزشکی : 85141

تلفن محل کار : 3340310    همراه : 09146579590

پست الکترونیک : esmaeili.farzad@ouhook.com

 

 سوابق تحصیلی

دوره : دندانپزشکی عمومی     محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال : 1380

دوره : دکترای تخصصی رادیولوژی دهان فکو صورت     محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1383

سوابق آموزشی 

دانشگاه : علوم پزشکی تبریز     سال : 1383     درجه :استادیار