انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

آقای دکترعلیرضا رحیمی ممقانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نام : علیرضا 

نام خانوادگی : رحیمی ممقانی

رشته تحصیلی : طب فیزیکی وتوانبخشی 

گروه آموزشی :طب فیزیکی وتوانبخشی دانشگاهعلوم پزشکی تبریز

آدرس محل کار : تبریز بیمارستان بین المللی تبریز

تلفن محل کار 5530213     محل کار 09144131087

پست الکترونیک: rahimi.az@gmail.com

سوابق تحصیلی

دوره : پزشکی عمومی     محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال 1375-1382

دوره : فوق لیسانس آموزش پزشکی      محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران     سال : 1382-1385

دوره : تخصصی طب فیزیکی وتوانبخشی      محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال : 1387-1391