انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

آقای عطاالله ابراهیم ادهمی متخصص رادیولوژی

نام : عطا اله

نام خانوادگی : ابراهیم ادهمی

رشته تحصیلی : متخصصرادیولوژی 

رتبه علمی : متخصص رادیولوژی 

آدرس محل کار تبریز خیابان 17 شهریور جدید جنب داروخانهد کتر پور رحمان ساختمان فدک کلینیک رادیولوژی دکتر ادهمی

تلفن محل کار : 3-5548581     همراه : 09141150031 

پست الکترونیک ata-e-adhamy@yahoo.com

سوابق تحصیلی 

دوره : پزشکی عمومی    محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال 1365-1372     عنوان پایان نامه : تودهای شکمی در اطفال

دوره : متخصص رادیولوژی      محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال : 1372-1375

سوابق آموزشی 

دانشگاه : علوم پزشکی تبریز   سال 1381-1382    درجه : استاد یار

سوابق آموزشی،پژوهشی،اجرائی،مدیریتی ،اجتماعی

عضو هیئت علمی دپارتمان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریزاز سال 1381-1382

عضو هیئت مدبره انجمن رادیولوژی استان آذربایجان شرقی از سال 1385-1392

ریاست انجمن رادیولوژی استان آذربایجان شرقی از سال 1391-1392