انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0


صفحه مورد نظر یافت نشد.