انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

23 آبان 98


صفحه مورد نظر یافت نشد.