انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

31 خرداد 0


صفحه مورد نظر یافت نشد.