انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 دی 98


صفحه مورد نظر یافت نشد.