انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

19 تیر 99


صفحه مورد نظر یافت نشد.