انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 99


صفحه مورد نظر یافت نشد.