انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

آقای دکتر علیرضا صادقپور تمورلوئی