انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

شرایط عضویت

 

مدارك عمومي جهت متقاضيان دريافت شماره نظام پزشكي:

1)  یک قطعه عکس رنگی 3x4

2) کپی شناسنامه از تمام صفحات به همراه اصل شناسنامه

3) کپی کارت ملی به همراه اصل کارت ملی

4) کپی از مدرک اختصاصی (به شرح ذیل )

 

مدارک اختصاصی :

مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته مامایی (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1- پروانه دائم مامایی

2- دانشنامه

3- معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی

4- تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان نظام پزشکی شهرستان

5- گواهی عکس دار تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی (پایان یا معافیت از طرح)

6- گواهینامه موقت از دانشگاه محل تحصیل

 

 مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته های تغذیه ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی و شنوایی شناسی: (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1- گواهینامه موقت تحصیلی (با تاریخ اعتبار )

2- دانشنامه

3- تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

4- معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی

5- گواهی عکس دار وضعیت طرح نیروی انسانی (پایان یا معافیت طرح)

 

مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته کایروپراکتیک :

1- تصویر مصدق پروانه اشتغال به حرفه کایروپراکتیک

2- ارزشنامه تحصیلی ، صادره از امور دانشجویی وزارت بهداشت

 

مدارک اختصاصی اتباع خارجی :

1- تصویر مصدق دفترچه کار با تاریخ اعتبار

2- تصویر مصدق مجوز اشتغال به حرفه پزشکی یا دندانپزشکی از وزارت بهداشت با تاریخ اعتبار

3- اصل کارت عضویت قبلی ، جهت افرادی که برای تمدید اعتبار کارت اقدام می نمایند

 

لازم بذکر است فارغ التحصیلان خارج کشور جهت دریافت ارزشنامه تحصیلی خود به امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واقع در تهران - شهرک غرب - خ سیمای ایران - جنب دبیرستان ابوریحان بیرونی مراجعه نمایند.

 

 

مدارك مشترک جهت کلیه رشته ها (موارد 1 و 2 جهت اتباع خارجی مورد نیاز نمی باشد)

1- تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

2- تصویر مصدق کارت ملی

3- اصل فیش بانکی مربوط به صدور کارت عضویت

4- یک قطعه عکس رنگی

5- اصل فرم ثبت نام اولیه

 

مدارک اختصاصی جهت رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، دارو سازی (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1- پروانه دائم

2- پروانه موقت

3- دانشنامه

4- تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

5- معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی

6- گواهی عکسدار وضعیت طرح نیروی انسانی از وزارت بهداشت ( پایان یا معافیت از طرح)

 

مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته های آزمایشگاهی

 

الف) متخصصین آسیب شناسی :

1- تصویر مصدق پروانه دائم پزشکی

2-تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

3- اصل کارت عضویت قبلی

ب)  فارغ التحصیلان تک رشته ای ، موضوع نامه شماره 4379/10/س مورخ 86/5/17 اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی وزارت بهداشت که پیشتر ارسال گردیده  (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1-تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

2- دانشنامه

3- گواهینامه موقت تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل