انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 دی 98

تبلیغات