انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

25 مهر 0

درباره ما

کادر اجرائی سازمان 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای تورج برنا مدیرداخلی
آقای دکتر علی برزگر مدیر واحد انفورماتیک
آقای کمال ولیلو رئیس دفتر دادسرای انتظامی
خانم مژگان پور خورشیدی مسئول دبیر خانه
خانم لیلا خسرونژاد صوفیانی مسئول رفاهی و صدور بیمه پزشکان
خانم عسل گل بابازاد کارشناس صدور پروانه
خانم  شیوا اسحقی مسئول سیستم چهارگون و سایت
خانم رقیه حقی مسئول ثبت نام
خانم مهدیه حبیبی متصدی دفتر دادسرای انتظامی
خانم سوده رنجبر مسئول صدور پروانه
آقای فرهاد رحیمی کادر خدمات
آقای مهران برقی متصدی دفتر دادسرای انتظامی
خانم سولماز خسرو نژادصوفیانی متصدی امور دفتری
آقای فرزاد رحمانی  امور نقلیه ( راننده )
خانم سمیرا حقی       متصدی واحد صدور پروانه
  آقای جعفر فرجاد   کادر حراست (نگهبان)