انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 99

درباره ما

کادر اجرائی سازمان 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای تورج برنا مدیریت سازمان
آقای دکتر علی برزگر مدیر واحد انفورماتیک
آقای وحید آردساز رئیس دفتر دادسرای انتظامی
خانم مژگان پور خورشیدی مسئول دبیر خانه
خانم لیلا خسرونژاد صوفیانی مسئول رفاهی و صدور بیمه پزشکان
خانم عسل گل بابازاد  متصدی واحد صدور پروانه
خانم  شیوا اسحقی مسئول سیستم چهارگون و سایت
خانم رقیه حقی مسئول ثبت نام
خانم مهدیه حبیبی متصدی دفتر دادسرای انتظامی
خانم سوده رنجبر مسئول صدور پروانه
آقای فرهاد رحیمی کادر خدمات
آقای مهران برقی متصدی دفتر دادسرای انتظامی
خانم سولماز خسرو نژادصوفیانی متصدی امور دفتری
آقای فرزاد رحمانی  امور نقلیه ( راننده )
 آقای هادی برقی             کادر حراست (نگهبان )
  آقای جعفر فرجاد   کادر حراست (نگهبان)