انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

15 آذر 0

راهکاز پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی - اشتباه در تزریق داروی ونکو مایسین