انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

پیگیری ونظارت بر اجرای بند 5 مصوبات کمیته نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی