انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

اسامی کاندیدای تایید صلاحیت شده نهایی و آئین نامه تبلیغات