انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

اطلاع رسانی زمان ومحل اخذ رای انتخابات نظام پزشکی تبریز