انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

07 آبان 99

در خصوص پرداخت هزینه پیوند کلیه