انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

در رابطه با مکاتبات جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی وجعل از عنوان وامضای معاونت فنی ونظارت