انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی وزارت متبوعه - ارائه دهندگان خدمت آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه - اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG مانومتری