انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 99

تفاهمنامه فی مابین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بانک رفاه کارگران