انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 دی 98

تفاهمنامه فی مابین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بانک رفاه کارگران