انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 99

تسهیلات بانک شهر برای پزشکان محترم