انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

25 مهر 0

حق عضویت اعضای سازمان نظام پزشکی بر مبنای سال جاری