انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 99

واحد وام

واحد وام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استظهار به عنایات حضرت بقیه الله امام زمان حجت بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) در تابستان سال 1380 به منظور انجام خدمات عام المنفعه و اعطای وام و اعتبارات با کار مزد کم از طریق سپرده های ذخیره شده که توسط پزشکان به صورت قرض الحسنه در اختیار این واحد قرار داده شده است ،تشکیل گردید.

واحد وام سازمان نظام پزشکی می کوشد تا همچنان در عرصه خدمات رسانی ونوسازی شیوه های تعامل اقتصادی و ارتباطی با طیف ها و طبقات مختلف اعضای سازمان نظام پزشکی پیشتاز وپیشرو باشد
مرکز اصلی واحد وام در سازمان مرکزی تهران بوده و این واحد نیز دارای 14 نمایندگی فعال در مراکز استان ها وشهرهای بزرگ کشور با بيش از 43000 عضو از بدو تاسیس تا کنون می باشد
انواع وام
فرم شماره 1 و فرم شماره 2
فرم شماره 3:مدارك و شرايط مورد نياز جهت دريافت وام
فرم شماره 4:درخواست تسهيلات از وام
فرم معرفي نامه و فرم عضويت

پرداخت وام
پرداخت وام واعتبارات تنها مختص به کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی و بستگان درجه یک اعضاء می باشد که با رعایت ضوابط تعیین شده پرداخت می گردد
سپرده گذاري در قالب وجوه اداره شده
 اين نوع سپرده گذاري ها شما اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي به عنوان تصميم گيرنده نهايي با متمركز نمودن حساب هاي بانكي خود در صندوق وام قادر خواهيد بود براي عزيزان خود اين مكان را فراهم نماييد تا از طريق سپرده گذاري شما در صندوق وام ، تسهيلاتي تحت عنوان وجوه اداره شده متناسب با شرايط و ضوابط دريافت نمايند .
    
انواع تسهیلات واحد وام :(وام عادی - وام طلایی-وام زمرد-وام طرح نور-وام طرح نوين(

الف: وام عادی :
پرداخت وام عادي تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل :
(هر يك از اعضاء و بستگان درجه يك مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام تا سقف 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)
 با سپرده گذاری و مسدود ماندن 40% مبلغ وام تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 3% ساليانه به میزان 5/2 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) =2x مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال  وام  با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست  مبلغ 80.000.000 ریال  را به مدت 9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 
                                                                                                       80.000.000× 2/5= 200.000.00 مبلغ وام
                                                                                                                                           =  2x    تعداد اقساط
                                                                                      ماه  18 = (9 ×2 ) = تعداد اقساط
                                                                         ریال  80.000.000 = 40% ×200.000.000مبلغ اندوخته 
                                                                    ریال  6.000.000 =3% 200.000.000×کارمزد يكسال
                                                             ريال 200.000.000  =6.000.000-  156.000.000 خالص پرداخت              

مواردی در خصوص وام عادی
اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام عادی می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام تا پایان پرداخت اقساط مسدود می گردد و مبلغ اندوخته آنان پس از پایان اقساط قابل برداشت می باشد
میزان کارمزد وام های عادی اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 3% ساليانه می باشد.
میزان وام درخواستی معادل 2/5 برابر مبلغ سپرده گذاری
واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام عادی را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.
فرمولx2 
x = مدت اندوخته شدن پول در صندوق واحد وام به ماه
در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد
حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد

ب: وام طرح نور :
پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل :
 (هر يك از اعضاء و بستگان درجه يك مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام تا سقف 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)
 با سپرده گذاری و مسدود ماندن 35% مبلغ وام ازسپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 8/1 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) =3x مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 180.000.000 ریال  وام  با بازپرداخت 21 ماهه باشد می بایست  مبلغ 100.000.000 ریال  را به مدت 6 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 
                                                                                                        100.000.000× 1/8 = 180.000.00 مبلغ وام
                                                                                                                                           =  3x    تعداد اقساط
                                                                                      ماه  18= (6 ×3 ) = تعداد اقساط
                                                                         ریال  63.000.000 = 35% ×180.000.000مبلغ اندوخته 
                                                                    ریال  7.200.000 =4% 180.000.000×کارمزد يكسال
                                                             ريال 180.000.000  =7.200.000-  187.200.000 خالص پرداخت وام
=37.000.000                                                              مبلغ برگشت سپرده همزمان باپرداخت وام
                                                ريال 217.000.000  =37.000.000+  180.000.000 مبلغ كل( پرداخت وام وسپرده )
مواردی در خصوص وام طرح نور

 -1 اعضای  محترمی که اقدام به دریافت وام طرح نور می نمایند مبلغ اندوخته آن به میزان 35% پس از دریافت وام تا پایان پرداخت اقساط مسدود می گردد و مبلغ اندوخته آنان پس از پایان اقساط قابل برداشت می باشد.

 -2 میزان کارمزد وام های طرح نور اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% ساليانه می باشد.

 -3 میزان وام درخواستی معادل 8/1  برابر مبلغ سپرده گذاری 

 -4 واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح نور را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.   
                                                                                                                         فرمولx3           
            
 = ×                                                                      مدت اندوخته شدن پول در واحد وام به ماه 
-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

ب: وام طرح نور :
پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل :
 (هر يك از اعضاء و بستگان درجه يك مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام تا سقف 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)
 با سپرده گذاری و مسدود ماندن 35% مبلغ وام ازسپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 8/1 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) =3x مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 180.000.000 ریال  وام  با بازپرداخت 21 ماهه باشد می بایست  مبلغ 100.000.000 ریال  را به مدت 6 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 
                                                                                                        100.000.000× 1/8 = 180.000.00 مبلغ وام
                                                                                                                                           =  3x    تعداد اقساط
                                                                                      ماه  18= (6 ×3 ) = تعداد اقساط
                                                                         ریال  63.000.000 = 35% ×180.000.000مبلغ اندوخته 
                                                                    ریال  7.200.000 =4% 180.000.000×کارمزد يكسال
                                                             ريال 180.000.000  =7.200.000-  187.200.000 خالص پرداخت وام
=37.000.000                                                              مبلغ برگشت سپرده همزمان باپرداخت وام
                                                ريال 217.000.000  =37.000.000+  180.000.000 مبلغ كل( پرداخت وام وسپرده )
مواردی در خصوص وام طرح نور

 -1 اعضای  محترمی که اقدام به دریافت وام طرح نور می نمایند مبلغ اندوخته آن به میزان 35% پس از دریافت وام تا پایان پرداخت اقساط مسدود می گردد و مبلغ اندوخته آنان پس از پایان اقساط قابل برداشت می باشد.

 -2 میزان کارمزد وام های طرح نور اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% ساليانه می باشد.

 -3 میزان وام درخواستی معادل 8/1  برابر مبلغ سپرده گذاری 

 -4 واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح نور را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.   
                                                                                                                         فرمولx3           
            
 = ×                                                                      مدت اندوخته شدن پول در واحد وام به ماه 
-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

ج: وام زمرد
پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل :
 (هر يك از اعضاء و بستگان درجه يك مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام تا سقف 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 200.000.000 ريال اقدام نمايند .)
 با سپرده گذاری و مسدود ماندن سپرده به میزان50درصد مبلغ وام تا پرداخت نیمی  از اقساط و حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 2 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط  X=2x-1) مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال  وام  با بازپرداخت 15 ماهه باشد می بایست  مبلغ 100.000.000 ریال  را به مدت 8 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 
                                                                                                        100.000.000× 2 = 200.000.00 مبلغ وام
                                                                                                                                           =  2x-1    تعداد اقساط
                                                                                      ماه  15 1=- (8 ×2 ) = تعداد اقساط
با پرداخت 50%اقساط مبلغ سپرده به وام گیرنده استرداد می گردد
                                                                         ریال  100.000.000 = 50% ×200.000.000مبلغ اندوخته 
                                                                    ریال  8.000.000 =4% 200.000.000×کارمزد يكسال
                                                             ريال 200.000.000  =8.000.000-  208.000.000 خالص پرداخت وام
مواردی در خصوص وام طرح زمرد

 -1 اعضای  محترمی که اقدام به دریافت وام طرح زمرد می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام با پرداخت 50درصد ازاقساط به وام گیرنده استرداد می گردد.

 -2 میزان کارمزد وام های طرح زمرد اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% ساليانه می باشد.

 -3 میزان وام درخواستی معادل 2  برابر مبلغ سپرده گذاری 

 -4 واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح زمرد را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.   
                                                                                                                         فرمولx-12           
            
 = ×                                                                      مدت اندوخته شدن پول در واحد وام به ماه 
-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

د: وام طلایی
پرداخت وام طلايي تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل مي باشد :
(هر يك از اعضاء و بستگان درجه يك مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام تا سقف 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)
با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام حداکثر تا سقف 200.000.000ريال برابر میزان سپرده با کارمزد 5% ساليانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط =x)  2x-2مدت سپرده گذاری( 
به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200.000.000 ريال وام با بازپرداخت 16 ماهه باشد می بایست مبلغ 200.000.000 ريال را به مدت 9ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

= 2x-2                                                                                                                تعداد اقساط 
                                                                                         ماه   (9 ×2 ) - 2= 16 تعداد اقساط
                                                                           ریال  10.000.000= 5%  ×  200.000.000 =کارمزد يكسال
                                                                          ريال 200.000.000  =10.000.000-  210.000.000  =خالص                                                                                 
                                              ريال 400.000.000  =200.000.000+  200.000.000  =مبلغ كل پرداختي وام وسپرده                                                                                 


مواردی در خصوص وام طلائی 

    
1- اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام طلایی می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد 
خواهدگردید. 

2-میزان کارمزد وام های طلایی  اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 5% می باشد

مبلغ سپرده گذاری 3- میزان وام درخواستی معادل 

 حداقل مدت سپرده گذاری 6 ماه و حداکثر 26 ماه می باشد-4

 5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب
 در هر ماه استخراج می گردد

 6-واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام طلایی رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد.

       تعداد اقساط=                                                       2-(2×مدت اندوخته شدن پول در صندوق واحد وام به ماه می باشد)

ه: وام ويژه نوين
پرداخت وام نوين تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل مي باشد :
(هر يك از اعضاء و بستگان درجه يك مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام تا سقف 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)
با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام حداکثر تا سقف 200،000،000ريال معادل 80%مبلغ سپرده گذاري با کارمزد 4 % ساليانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط  =x) 3x-4 مدت سپرده گذاری( 
به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 120.000.000 ريال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 150.000.000 ريال را به مدت 7ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

= 3x-4                                                                                                                تعداد اقساط 
                                                                                         ماه   (7 ×3 ) - 4= 17 تعداد اقساط
                                                                           ریال  4.800.000= 4%  ×  120.000.000 =کارمزد يكسال
                                                                          ريال 120.000.000  =4.800.000-  124.800.000  =خالص
                                                                                  150.000.000  = مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام                                                       =270.000.000                               120،000،000+150.000.000  = مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام
                                        
مواردی در خصوص وام نوين 

    
1- اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام نوين می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد 
خواهدگردید. 

2-میزان کارمزد وام های نوين اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% می باشد

مبلغ سپرده گذاری 80% 3- میزان وام درخواستی معادل 

 حداقل مدت سپرده گذاری 6 ماه و حداکثر 26 ماه می باشد-4

 5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب
 در هر ماه استخراج می گردد

 6-واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام نوين رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد.

       تعداد اقساط=                                                       4-(3×مدت اندوخته شدن پول در صندوق واحد وام به ماه می باشد)