انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان بیمه نوین