انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

شرکت حسابگران بارز آذربایجان