انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 دی 98

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393