انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 99

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393