انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392واعمال ماده 616

بسمه تعالی

تاریخ :21/02/93

شماره د187

سازمان نظام پزشکی شهرستان تبریز

دادسرا-هیأتهای انتظامی

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی تبریز

سلام علیکم

احترامأ  باتوجه به ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و اعمال ماده 616 از آن قانون که در زیر آورده می شود ،لازم است اطلاع رسانی به همکاران به نحو مقتضی انجام تا احتیاط ودقت های لازم را بیشاز پیش معمول دارند تا مشکلی برای همکاران پیش نیاید.

ماده 616:

در صورتیکه  قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی ، بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته باشد یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب، به حبس ازیکتا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد

دکتر جداری

دادستان انتظامی