انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

سلسله كنفرانسهاي مديريت مصرف انرژي در مراكزبهداشتي و درماني

باسمه تعالي

رياست محترم شوراي هماهنگي استان(آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل،اصفهان، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، خراسان جنوبي،خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان وبلوچستان، فارس، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهكيلويهوبويراحمد، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان، يزد)

رييس محترم بيمارستان...

باسلام واحترام

بر اساس سياست هاي ملي تحول اقتصادي،دگرديسي در ساختار و فرآيند هاي مديريتي سازمان هاو موئسسات تشخيصي ودرماني ،گريز ناپذير مي باشد .نظام سلامت بايد در پي تمهيداتي باشد كه تا حد امكان از تأثير نوسانات هزينه ها در بخش سلامت پيشگيري نمايد .يكي از راه هاي منطقي مقابله با شرايط نوين،پيروي از نهضت ملي كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده است .تأكيدمي گردد،هزينه هاي حامل هاي انرژي يكي از قابل مديريت ترين هزينه هاي مراكز تشخيصي و درماني است،كه هم مي توان در شرايط فعلي ميزان مصرف انرژي و هزينه هاي آن را كاهش دادو هم مي توان از روش هاي جايگزين توليد كم هزينه تر انرژي استفاده نمود.

 

در اين راستا ايجاد نگرش و فرهنگ جديدي در زمينه مديريت مصرف انرژي و كسب دانش و مهارت هاي انجام آن از اولويت هاي مديريتي مراكز تشخيصي و درماني دولتي و خصوصي كشور مي باشد .سلسله كنفرانس هاي مديريت مصرف انرژي در مراكز بهداشتي و درماني ،كه نخستين اين كنفرانس ها در مورد بيمارستان مي باشد ،اقدام شايسته اي است كه انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران با همكاري شركت بهين پويان هوتن و با پشتيباني معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به عنوان آغازگران علمي وعملي اين نهضت طراحي نموده اند.

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ضمن حمايت از اين كنفرانس توصيه اكيد مي نمايد كه بيمارستان ها و مراكز تشخيصي و درماني كشور مديران و كارشناسان خود را به اين كنفرانس اعزام نموده و هرچه بيشتر در اين تلاش ملي مشاركت نمايند تا ضمن افزايش كارايي و بهره وري انرژي در مراكز سلامت،مانع از كاهش ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه شوند.

جهت اطلاعات بيشتر با تلفن 44056127-021و سايت www.emh.irتماس حاصل نماييد.

دكتر عليرضا زالي

قائم مقام رئيس كل و

معاون نظارت و برنامه ريزي

- رونوشت رييس كل محترم سازمان جهت استحضار

- اعضاي محترم شوراي عالي سازمان جهت استحضار