انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 اردیبهشت 98


صفحه مورد نظر یافت نشد.