انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

خانم نیلوفر ستارزاده جهدی کارشناس ارشد مامائی

نام :نیلوفر

نام خانوادگی : ستار زاده جهدی

رشته تحصیلی : مامایی بهداشت باروری

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه علمی : مربی هیئت علمی     گروه آموزشی : مامایی      دانشگاه علوم پزشکی  : تبریز

آدرس محل کار : تبریز شریعتی  دانشکده پرستازی مامایی

تلفن محل کار 4796770      همراه : 09143114894

پست الکترونیک : sattarzadehn@gmail.com

سوابق تحصیلی

دوره : متوسطه     محل تحصیل : دبیرستان الزهرا    سال :1364

دوره  : لیسانس     محل تحصیل  : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال :1370

دوره : فوق لیسانس      محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال : 1375    عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تزریق اکسی توسین ورید نافی بر طول مرحله سوم زایمان و خونریزی بعداز زایمان   

دوره : دکترا     محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان     در حال تحصیل    عنوان پایان نامه : فرایند تصمیم گیری در انتخاب شیوه زایمان یک مطالعه گرانددتئوری

سوابق آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز     سال : 1370     درجه : طرح نیروی انسانی

دانشگاه : علوم پزشکی تبریز     سال 1373-1375     درجه  : بورس تحصیلی

دانشگاه : علوم پزشکی تبریز     سال : 1375تا بحال     درجه : مربی هیات علمی

سوابق آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی،مدیریتی،اجتماعی

از سال 1383-1385 رئیس آموزش دانشکده پرستاری ومامایی

از سال 1385-1387معاون پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی

از سال 1383-1387 مسئول نظام استاد راهنمای دانشکده پرستاری ومامایی

ازسال 1378-1380مسئول آموزش دوره های شبانه دانشکده پرستازی مامایی

از سال1387 تاکنون عضو هسته آموزشی زایمان فزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مربی ارشد کشوری

از سال 1387تاکنون مربی ارشد کشوری برگزار کننده کارگاه زایمان فزیولوژیک برای استانهای آذربیجان غربی ،اردبیل ،زنجان،همدان و کردستان