انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

آقای دکتر حسن آقاجانی داروساز

نام : حسن 

نام خانوادگی :آقاجانی

رشنه تحصیلی : دکتراداروسازی

متولد 1348 تبریز

شماره نظام پزشکی :

تحصیلات تا مقطع داروسازی در تبریز،سال فارغ التحصیل داروسازی 1373

در سال 1375 استخدام دانشگاه عاوم پزشکی تبریز

از سال 1382 تاکنون مدیر امور داروئی استان 

از سال 1382 تا پایان 138به عنوان سرپرست معونت غذاو دارو