انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

آقای دکتر جعفر مدرس متخصص کودکان

آقای دکتر جعفر مدرس

قائم مقام رئیس  سازمان نظام پزشکی تبریز

متولد 1323/7/24 در تبریز

فرزندزنده یاد علی اصغر مدرس ،سخنور،ادیب ،حقوقدان ویار صدیق دکتر محمد مصدق در جبهه ملی ونهضت ملی شدن نفت ایران ونوه فقیه و نویسنده شهیر میرزا محمدعلی مدرس تبریزی

تحصیلات ابتدائی خود را در دبستان پرورش تبریز و تحصیلات متوسطه رادر دبیرستان های حکمت و فردوسی به پایان رسانده و بعد از اتمام تحصیلات عالی در رشته پزشکی دانشگاه تبریزوانجام خدمت وظیفه و اخذ تخصص در رشته کودکان مشغول طبابت در شهر تبریز شده اند.

ایشان از اولین دوره تشکیل  سازمان  نظام پزشکی  تا بحال  بعنوان عضو منتخب در هیئت  مدیره نظام پزشکی  شهرستان  تبریز شرکت  فعال  داشته و مدتها به عنوان معاون فرهنگی و نیز معاون آموزش  و برنامه ریزی در سازمان نظام پزشکی انجام وظیفه نموده اند.

در حال حاضر قائم مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تبریزو سر دبیر نشریه سازمان می باشند.