انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

28 بهمن 97

آقای دکتر مصطفی جداری پزشک عمومی

آقای دکتر مصطفی جداری

متولد 1332

بعد از اتمام تحصیلات دبستانی ودبیر ستانی در مدارس محمدیه،رازی ثقه الاسلام که هر سه در محل فقیر نشین تبریزبودند در سال 1351 وارد دانشکده پزشکی تبریز شده ام. بع از اتمام طرح نیروی انسانی در سال 1361 به استخدام بهداری قبلی در آمده وبلافاصله به عنوان مأمور به خدمت به پزشکی قانونی تبریز منتقل شده ام که این ماموریت حدود بیست سال طول کشیده است.

با تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی حدود15 سال در رشته های پزشکی،حقوق قضائیو مامائی به تدریس رشته پزشکی قانونی پرداخته ام.حاصل کار و تجربیاتم کتاب پزشکی قانونی است که با همکاری آقای دکتر احد رازیتالیف نموده ایم. در سال 1383 بعد از بیستوپنج سال خدمت باز نشسته شده ام .در سال های دهه هفتاد به عنوان مسئول پزشکی قانونی در سازمان نظام پزشکی بوده ام. در دوره فعلی و قبلی به انتخاب همکاران ارجمن به عضویت هیئت مدیره در آمده ودر حال حاضر به عنوان معاون انتظامی ودادستان انتظامی مشغول به خدمت هستم.