انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

صدور پروانه مطب

مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان


1- دو قطعه عکس رنگی 
2-یک عدد پوشه جلد شیشه ای
3-تصویر کارت نظام پزشکی 
4-تصویر تمام صفحات شناسنامه 
5-تصویر کارت ملی
6-تصویر پروانه دائم پزشکی
7-اصل گواهی نهائی بازاموزی 
8-اصل و تصویر پروانه مطب قبلی 
9-اصل فیش های واریزی ذیل
10-تصویر کارت پایان خدمت 
11-تکمیل فرم درخواست پروانه مطب و سایر فرمهای مربوطه 
12-گواهی پرداخت حق عضویتهای سالیانه تا پایان سال1394
13-گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان ( عمومی / تخصصی ) ( در مورد دانش آموختگان خارج از کشور و دانشگاه ازاد نیاز نمی باشد )
14-اصل و تصویر گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی و در مورد متخصصین گواهی تعیین وضعیت تعهدات آموزشی ( ضریب k )
15- تصویر دانشنامه تخصصی و ارائه مدرک تخصصی تکمیلی ( فلو شیپ ) به تائید اداره کل آموزش وزارت بهداشت 
16-مدارک اختصاصی متناسب با نوع پروانه :
الف ) پزشکان ودندانپزشکان استخدام رسمی کشور و لشگری : ارائه نامه از محل استخدام مبنی بر عدم نیاز در ساعت غیر اداری منضم به آخرین حکم کارگزینی )
ب ) پزشکان و دندانپزشکان متخصص در حال گذراندن ضریب k
ج ) پزشکان و دندانپزشکان مشروط به شاخص جمعیتی : ارایه نامه از سازمان نظام پزشکی حوزه غعالیت مبنی بر دایر بودن مطب فعال 
د ) پزشکان و دندانپزشکانی که از طریق کمیسیون تبصره 7 مجوز مشروط اخذ نموده اند : ارایه مدرک دال بر استمرار شرایط ذکر شده در بند مورد استناد .