انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

دستورالعمل نظارت بر هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی