انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

07 آبان 99

تجلیل از مدافعان سلامت و نکو داشت روز پزشک