انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 دی 0

استاندارد ودستورالعمل خرید راهبردی آزماش تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم